Процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН”

С Решение №А-540 от 23.10.2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН“

 

С решение №А-590/21.11.2012 г. е прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка за „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН” по обособена позиция №1 „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа“

Уникален номер на поръчката: 00808-2012-0008

– Отговори на постъпили въпроси по документацията за участие от 7.11.2012 г.

– Отговори на постъпили въпроси по документацията за участие от 20.11.2012 г.

– Отговори на постъпили въпроси по документацията за участие от 21.11.2012 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Ценовите оферти (Плик № 3) на участниците в обществена поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН“ ще бъдат отворени на 17.12.2012 г. в 14.00 часа в сградата на ДАМТН на ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, ет. 4, заседателна зала № 46.
За влизане в сградата  позвънете от домофонната уредба на отдел АИО.

Председател на комисията
Иван Генов


Във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН“ даваме следните уточнения.

По обособена позиция №1:

Въпрос 1: Моля да представите точните адреси във всеки от градовете дадени в таблица 1 към Техническа спецификация по обособена позиция №1, на които следва да се осигури фиксирана телефонна услуга.

Отговор: Точните адреси във всеки от градовете на които следва да се осигури фиксирана телефонна услуга са следните:
1. гр. Благоевград, ул.”Свобода” № 1.
2. гр. Бургас, к-с „Славейков”, ул.”Проф.Якимов” № 25;
3. гр. Велико Търново, пл.”Център” №2
4. гр. Велико Търново, ул.”Чумерна” №1-А;
5. гр. Варна, кв.”Владиславово”, ул.”Мургаш” № 5;
6. гр. Видин, пл.”Бдинци” № 1;
7. гр. Враца, ул.”Безименна” № 5;
8. гр. Габрово, кв.”Христо Смирненски”, ул.”Бодра смяна” № 3;
9. гр. Добрич, ул. „Независимост“ №7;
10. гр. Кюстендил, „Гаров площад” № 1;
11. гр. Ловеч, ул.”Търговска” № 24, дом”Преслав”;
12. гр. Монтана, бул.” Христо Ботев” № 67;
13. гр. Перник, ул.”Радомир” № 1;
14. гр. Плевен, ул.”Дойран” № 27;
15. гр. Пловдив, бул.”Санкт Петербург” № 63;
16. гр. Разград, ул.”Бели лом” № 15;
17. гр. Русе, ул.”Капитан Райчо Николов” № 1;
18. гр. Сливен, ул.”Родопи” № 6;
19. гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 108;
20. гр. Търговище, ул. ”Христо Ботев” (без номер) ъгъла с ул. „Иван Вазов“;
21. гр. Хасково, ул.”Панорама” № 2;
22. гр. Хасково, ул.”Ивайло” № 1;
23. гр. Шумен, ул.”Мадара” № 13А;
24. гр. Ямбол, ул.”Димитър Благоев” № 13;
25. гр. София, бул. ”Д-р Г.М.Димитров” № 52 А;
26. гр. София, ул. ”Проф.П.Мутафчиев” № 2;
27. гр. София, ул.”Лъчезар Станчев” № 13.

По обособена позиция 3:

Въпрос 2: Моля да уточните дали офисите на ДАМТН в сградите в гр. София, намиращи се на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52А и на ул. „Лъчезар Станчев“ №13 са независими или единият от тях трябва да бъде конфигуриран като основен, а другият като резервен и при отпадане на един от двата информацията автоматично да бъде пренасочвана към другия?
Отговор: Офисите на ДАМТН в гр. София, намиращи се на бул. „Д-р Г. М.  Димитров“ № 52А и на ул. „Лъчезар Станчев“ № 13 са независими един от друг. Основен офис – ул. „Лъчезар Станчев“ №13.

Въпрос 3: Моля да уточните какъв капацитет е необходим за всеки от адресите за изграждане на Виртуална Частна Мрежа (IP VPN).
Отговор: Както е упоменато в техническите спецификации, разпределението на IP VPN трафика към офисите на ДАМТН се извършва по заявка на възложителя и може да се променя в процеса на работа.

Въпрос 4: Моля да уточните дали се изисква предоставяне на 23 реални IP адреса за основните офиси на Възложителя в гр. София намиращи се на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52А и на ул. „Лъчезар Станчев“ №13 или по 1 реален IP адрес за всеки адрес на Възложителя.
Отговор: Предоставянето на 23 реални IP адреса са за конфигуриране на сървърите в основния офис ул. „Лъчезар Станчев“ № 13.

Въпрос 5: Моля да уточните дали се изисква локално предоставяне на интернет във всеки от офисите на Възложителя или връзката към интернет ще бъде през София?
Отговор: Не се изисква локално предоставяне на Интернет във всеки един от офисите на ДАМТН. Интернет трафика ще се разпределя от офиса на Възложителя на ул. „Лъчезар Станчев“ № 13 в гр. София.

Въпрос 6: Моля да уточните къде е разположен Firewall Cisco ASA и каква е неговата роля – да контролира достъпа до вътрешната мрежа на Възложителя към публични интернет адреси или друго?
Отговор: Firewall Cisco ASA се намира в офиса на Възложителя на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 13 в гр. София и контролира целия трафик.

Въпрос 7: Моля да предоставите допълнителна информация за очакваната конфигурация на WEB сървър от Възложителя.
Отговор: Конфигурацията на WEB сървъра включва всички необходими мрежови настройки, за да остане достъпна интернет страницата на Възложителя.

 


Във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН“ даваме следните уточнения.

 

По обособена позиция №3:

Въпрос 1: Предвид заявения Интернет трафик, на какво активно оборудване ще се терминират услугите на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52А и ул. „Лъчезар Станчев №13? Моля посочете точен модел СРЕ.
Отговор: Наличното активно оборудване е както следва:
CPE на основен офис – ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, гр. София):

 • Firewall Cisco ASA 5510;
 • Рутер Cisco 1812;
 • Суич Catalyst Express 500G

CPE на офис на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А, гр. София:

 • Рутер Cisco 1812.

Въпрос 2: Кои са серийните номера на съществуващите 16 бр. рутери Cisco 1812?
Отговор: Серийните номера на 16 бр. рутери Cisco 1812 не са предмет на заданието.

Въпрос 3: За кои 7 от посочените офиси е необходимо да се осигурят и конфигурират крайни устройства под наем от доставчика?
Отговор: Офисите, за които е необходимо да се осигурят и конфигурират крайни устройства под наем от доставчика са следните:

 • Видин, пл. Бдинци № 1;
 • Хасково, ул. Ивайло № 1;
 • Перник, ул. Радомир № 1;
 • Монтана, ул. Хр. Ботев № 67;
 • Разград, ул. Бели Лом № 15;
 • Велико Търново, ул. Чумерна № 1А;
 • Кюстендил, Гаров площад № 1, ет. 2.

Въпрос 4: С какви модули е окомплектован Firewall Cisco ASA 5510 и кой е серийният му номер?
Отговор: Firewall Cisco ASA 5510 е стандартно окомплектован без допълнителни модули и серийния му номер не е предмет на заданието.

Въпрос 5: През публична или частна мрежа е необходимо изграждането на ВЧМ?
Отговор: Исканата информацията е посочена в техническите спецификации по обособена позиция 3.

Въпрос 6: Какво по-точно като дейности включва конфигурирането на WEB сървъра на Възложителя?
Отговор: Отговорът на този въпрос е посочен на сайта на ДАМТН – отговори на постъпили въпроси от 7.11.2012 г.

Въпрос 7: За кои офиси е изискването за осигуряване на минимална гарантирана скорост на Интернет от 512 Kbps?
Отговор: Както е описано в техническите спецификации по обособена позиция 3, минималната гарантирана скорост от 512 Kbps е за всички офиси на ДАМТН.

Въпрос 8: За кой офис е изискването – конфигуриране на NAT/Internet Gateway?
Отговор: Изискването конфигуриране на NAT/Internet Gateway се отнася за офиса на ул. „Лъчезар Станчев“ № 13 в гр. София.

 


Във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН“ даваме следните уточнения.

 

По обособена позиция 3:

Въпрос 1: След конфигуриране на ASA Firewall – а очаква ли се поддръжка /допълнителни конфигурация и т. н./?
Отговор: Да, както е посочено в техническите спецификации по обособена позиция 3, очакваната поддръжка трябва да е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата за целия срок на договора.

Въпрос 2: Какво се разбира под конфигурация на WEB сървър?
Отговор: Отговорът на този въпрос е посочен на сайта на ДАМТН – отговори на постъпили въпроси от 7.11.2012 г.

По обособена позиция 1:

Въпрос 3: Моля да уточните какво се визира с „Избраният изпълнител да осигури минимално време за установяване на връзката за целия срок на договора“.
Отговор: Времето за установяване на връзка е регламентирано в Общите условия на участника.

Въпрос 4: Моля да  бъде указан адреса на всяка една от локациите в страната.
Отговор: Отговорът на този въпрос е посочен на сайта на ДАМТН – отговори на постъпили въпроси от 7.11.2012 г.

Въпрос 5: Моля за всяка една от локациите, посочени в таблица 1, да бъдат уточнени броя на номерата, които се използват за факс. Също така и броят на дериватите към всеки един номер, ако се използват такива.
Отговор: Всички номера трябва да могат да се използват за факс. Описано в техническата спецификация. Към всеки един номер трябва да могат да се използват до 3 броя деривати.

Share this post