Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане”

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане”

 

Решение за откриване на процедурата
Обявление за обществената поръчка

Документация за участие в открита процедура

 • ОБРАЗЕЦ № 1-Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 2-Списък на документите, съдържащи се в офертата
 • ОБРАЗЕЦ № 3-Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 4-Списък на договори за доставки, изпълнени от участника през последните три години, считано до датата на подаване на офертата.
 • ОБРАЗЕЦ № 5-Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
 • ОБРАЗЕЦ № 6-Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 • ОБРАЗЕЦ № 7-Адреси на обекти
 • ОБРАЗЕЦ № 8-Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки
 • ОБРАЗЕЦ № 9-Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора
 • ОБРАЗЕЦ № 10-Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 11-Ценова оферта, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП;
 • ОБРАЗЕЦ № 12-ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
 • ОБРАЗЕЦ № 13-Списък автомобили с регистрационни номера и вида гориво

» [21.04.2016 г.]

Уведомление по чл. 68, ал. 2 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,
Съгласно чл. 68, ал. 2 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на офертите по обществената поръчка възложена с открита процедура с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане“, ще се проведе на 26.04.2016 г. от 14:00 часа.


» [28.04.2016 г.]

Протокол № 1 от работата на комисията


 

» [10.05.2016 г.]

Протокол № 2 от работата на комисията

Съобщение за отваряне на ценови оферти


» [27.05.2016 г.]

Протокол № 3 от работата на комисията

Решение за прекратяване и номера му в АОП е 734609

Share this post