Проведе се дискусионна среща по проблемите на състоянието на язовирите в България

По повод Световния ден на водата, на 15 април 2022 година в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се проведе дискусионна среща, посветена на състоянието на язовирите в България. На форума бяха обсъдени актуални проблеми и идеи за решения, а организатори бяха от Българското дружество по големите язовири.

В дискусионната среща участваха експерти от ДАМТН,  представители както на различни министерства и ведомства, така и на научните среди и неправителствени организации.

На срещата, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) инж. Петър Горновски представи пред участниците основните акценти от надзорната дейност, осъществявана върху техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. Инж. Горновски изведе на преден план и проблемите, възникнали при осъществяване на надзорната дейност.

По време на дискусията, гл. директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС) инж. Мария Пирянкова представи презентация на тема: „Състояние на язовирите в България – актуални проблеми и идеи за решения“. В презентацията се разгледаха отговорностите на собствениците на язовирите, класификацията на язовирите по степен на потенциална опасност, проблемите със собствеността на язовирите, както и необходимите промени в законовата и подзаконовата нормативна уредба свързана с язовирите.

Обсъдено беше и състоянието на язовирите в страната, подчерта се изключително важната им роля като национално богатство и необходимостта от решаването на проблемите, свързани с тяхната експлоатация.

Share this post