Проверка на бензиностанции по автомагистрала „Хемус“ и главен път Е 772 София-Варна

През месец август 2015 г. инспектори от Регионален отдел  „Метрологичен надзор“ – Северна България провериха всички 30 бензиностанции, разположени в участъка гр.Варна -гр.Севлиево на автомагистрала „Хемус” и връзката по между им – главен път София – Варна Е772, попадащи в териториалния обхват на отдела.

Инспектирани са използваните в обектите 177 броя средства за измерване,  като 108 от тях са колонки за течни горива и втечнен въглеводороден газ, 2 метанколонки за природен газ,  37 манометъра, монтирани на съдове под налягане, 30 нивомерни измервателни системи и 2 везни с неавтоматично действие за продажба на втечнен въглеводороден газ за битови нужди.  В 7 (23 %) от проверените обекти са установени нарушения, свързани с използването на несъответстващи на изискванията на Закона за измерванията и приложимите към него наредби 5 колонки за горива и 4 нивомерни измервателни системи.  За 1 нивомерна измервателна система и за 2 бензиноколонки е констатирано, че са без знаци от метрологичен контрол или без пломби с метрологични знаци от контрол, ограничаващи достъпа до устройствата за настройка и регулиране на колонките и гарантиращи невмешателство. При инспекцията на 3 модулни бензиноколонки е установено, че върху някои от разходомерите им е нанесен знак „Х“ – за забрана за употреба, а за 3 от използваните нивомерни измервателни системие установено, че е изтекъл срокът на валидност на първоначалната им проверка и не им е извършена последваща проверка.
За констатираните нарушения са съставени 7 протокола със задължителни предписания за спиране на несъответстващите средствата за измерване от употреба, до привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за измерванията и наредбите по неговото прилагане. Предприети са действия за съставяне и връчване на 7 акта за установяване на административни нарушения.

Share this post