ПРОВЕРКА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ПО АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“

През първо тримесечие на 2015 г. инспектори от Регионален отдел Метрологичен надзор Южна България провериха всички 31 бензиностанции в участъка от автомагистрала „Тракия”, попадащ в териториалния обхват на отдела.

Инспектирани са всички средства за измерване, използвани в обектите – 122 колонки за течни горива и втечнен въглеводороден газ, 1 метанколонка за природен газ, 3 колонки и 4 разходомера за продажба на добавка за дизелови двигатели AdBlue, 51 манометри на съдове под налягане и 1 везна с неавтоматично действие за продажба на втечнен въглеводороден газ за битови нужди. Оценено е съответствието им с изискванията на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите, техническата им изправност и правилната им употреба от търговците.

Установени са нарушения в 19 обекта при ползването на 57 колонки за горива, 12 манометри и 2 колонки за продажба на добавка за дизелови двигатели AdBlue, като същите се използват без знаци от извършен метрологичен контрол или с липсващи метрологични пломби, ограничаващи достъпа до устройствата за настройка и регулиране на колонките и гарантиращи невмешателство.

За констатираните нарушения са съставени 19 протокола със задължителни предписания за спиране на средствата за измерване от употреба до привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за измерванията и наредбите по неговото прилагане. Съставени са 10 акта за установяване на административни нарушения и са предприети действия за съставяне още 4 акта за установяване на административни нарушения.

Констатирано е нарушение на една фирма, която е извършила ремонт на газколонка в един от проверените обекти и не е изпълнила задължението си да подаде заявление за извършване на последваща метрологична проверка. За това нарушение са предприети действия за съставяне на  акт за установяване на административно нарушение.

Една от колонките за продажба на добавка за дизелови двигатели Ad Blue е пусната в действие в противоречие на изискванията на Закона за измерванията и Закона за техническите изисквания към продуктите. Поради това тази колонка не може да се използва за измервания, свързани с търговски плащания и е спряна от употреба.

Share this post