Проверка на пакетирана захар в търговската мрежа в страната

Като превантивна мярка за защита на потребителите в сезона на засилено потребление на пакетирана захар в периода 15- 21 септември 2016 г. ГД „Метрологичен надзор“ проведе тематична надзорна проверка в търговската мрежа. Проверката е осъществена едновременно от всички Регионални отдели на дирекцията в търговски обекти от различен мащаб – големи търговски вериги, супермаркети и малки квартални магазини. Целта е установяване съответствието на количествата на пуснатата на пазара захар с обявените от производителите й количества върху опаковките, както и проследяване спазването на разпоредбите на Закона за измерванията (ЗИ) и Наредбата за предварително опакованите количества продукти (НПОКП) от лицата, които произвеждат (пакетират) и предлагат за продажба захар.

В 34 търговски обекта, в София, Лом, Плевен, Враца,  Монтана, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Варна, Шумен, Русе, Иваново, Борово, Сливен, Поморие и Бургас, на извадков контрол са подложени 143 партиди захар, пусната на пазара от 35 български производители. Измерени са 2685 пакета захар, взети на случаен принцип от наличните на щандовете и в складовете 12 185 броя опаковки.

При извършения контрол само в 1 партида е установено наличието на  несъответстващ на изискванията към количествата продукт, спрян от разпространение.  При контрола на останалите партиди не е установено наличието на продукти с нетно количество по-малко от обявеното минус два пъти допустимото отрицателно отклонение, каквито не следва да има в пуснатите на пазара партиди.

Извършено е и наблюдение за спазване на изискванията към означенията на номиналното количество и единиците за измерване, определени в НПОКП. Несъответствие е констатирано само за един от всички наблюдавани продукти – пудра захар.

Share this post