Проверка на плавателни съдове за отдих – надуваеми лодки от категория C и D

ГД „Надзор на пазара” приключи проверката на плавателни съдове за отдих – надуваеми лодки от категория C и D. Проверката е извършена по отношение на посочените към продуктите изисквания на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателни съдове за отдих (НСИОСПСО), приета по чл.7 на ЗТИП. Целта на проверката е събиране на информация за установяване на моментното състояние на предлагане на пазара на плавателни съдове за отдих – надуваеми лодки от категория С и D: марка, модели, произход, икономически оператори, пускащи продуктите на пазара, спазване на изискванията за пускане на пазара, съгласно ЗТИП и НСИОСПСО.

Share this post