Инспектори на ДАМТН проверяваха по сигнал пуснати на пазара партиди с предварително пакетиран хляб

Сигнал за несъответстващо количество на закупен от потребител  предварително  пакетиран  хляб, предизвика  в  навечерието  на  Коледните  празници  засилени проверки  на инспектори  от  Главна  дирекция „Метрологичен  надзор“  (ГД МН) на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Проверките са обхванали 42 търговски обекта на територията на цялата страна – национални и регионални търговски вериги, супермаркети и магазини за хранителни стоки. Вниманието на инспекторите е било насочено към изпълнението на  задължителните изисквания към лицата, които произвеждат, пускат на пазара и предлагат за продажба предварително опаковани продукти по смисъла на Закона за измерванията. На проверки за контрол за съответствие на нетните количества на продуктите с означените върху опаковките им номинални количества са подложени общо 137 партиди различни видове пакетиран хляб. Той е бил опакован в количества от 330 g до 900 g.

В два от проверяваните търговски обекта е установено, че в три от наличните, предлагани за продажба партиди хляб има дефектни продукти с отрицателно отклонение в теглото. Отклонението е било по-голямо от 30 грама, от обявените върху опаковките номинални количества. Това отклонение надвишава два пъти допустимата норма за съответните количества в партидата.

Дефектните продукти са спрени от продажба, а на търговците са съставени протоколи със задължителни предписания. Спрямо производителите, пуснали на пазара несъответстващите партиди хляб са предприети действия за съставяне на актове за установени административни нарушения на Закона за измерванията.

При проверките е извършено и наблюдение за спазване на изискванията към означенията върху опаковките на номиналните количества на предлаганите за продажба продукти. За четири от проверените продукти, пуснати на пазара от двама производители, са установени несъответствия с изискванията към означенията. Върху два вида от предварително опакованите хлябове, обявяването на стойностите на количествата на продуктите е с цифри с височина по-малка от изискуемата. Малкият шрифт затруднява потребителите при информирането им за количеството. При четири от продуктите, означението на единицата за измерване, съпътстваща количеството е с букви на кирилица, а не на латиница. Подобно обозначаване на мерни единици върху търговски опаковки не се допуска от Закона за измерванията и приложимата към него Наредба за предварително опакованите количества продукти. Спрямо тези производители ще бъдат предприети действия за издаване на задължителни предписания за отстраняване на констатираните несъответствия в означенията.

Потребителите следва да имат предвид, че в правомощията на ДАМТН е извършването на контрола на количествата само на опакован хляб, произведен като предварително опакован продукт по смисъла на т. 22 от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за измерванията. Количествата на другите видове хляб, произведени на място в търговските обекти или на хляба, който е фолиран или поставен в опаковки във връзка с хигиенните изисквания не са обект на контрол по Закона за измерванията.

Share this post