Проверки на бензиностанции на територията на град Хасково и град Димитровград

На 18.09.2015 г., на територията на град Хасково и град Димитровград, се проведе съвместна проверка на инспектори от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Агенция „Митници“ на обекти, разпространяващи течни горива. При проверките инспекторите от ДАМТН са установили следните документални нарушения в един от обектите:

  • Липса на поставена на видно място информация за клиента за разпространяваното течно гориво с декларация за съответствие на качеството, съгласно чл. 18б, ал. 4, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
  • Не е представена програма за техническа поддръжка на съоръженията, съгласно чл. 18б, ал. 5, т. 5 от ЗЧАВ

За посочените нарушения ще бъдат издадени два акта  за установени административни нарушения на обща стойност 2 000 лв.

В три от проверените обекти е установено, че горивото за дизелови двигатели не съответства на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво, съгласно чл. 47, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). За установените несъответствия ще се предприемат административнонаказателни процедури и издаване на наказателни постановления на обща стойност над 150 000 лв.

Към момента на проверката наличното количество на проверяваното гориво общо на обектите е 16 800 л. и е спряно от разпространение.

Share this post