Проверки на телевизори по отношение изискванията за екопроектиране на Регламент № 642/2009

През месец декември приключи проверката на телевизори. Целта на проверката беше да се провери съответствието на телевизорите с изискванията за екопроектиране, определени в Регламент № 642/2009.

При проверката бяха обхванати търговски обекти на територията на цялата страна. В търговските обекти бяха проверени 275 броя телевизори от 25 марки. Установи се, че 67 % от телевизорите са с произход ЕС. Останалите 33 % са с произход държави извън Европейската общност.

Проверката беше продължена за 50 телевизора, за които се установиха несъответствия по отношение на изискванията за предоставяне на информация за консумираната мощност в режим „изключен“ и режим „в готовност“ и несъответствия на инструкцията за употреба.

За несъответстващите продукти се предприеха действия за установяване на отговорния икономически оператор и датата на пускане на пазара. Изискани бяха Декларации за съответствие.
За 43 бр. телевизори икономическите оператори предоставиха декларации за съответствие и бяха предприети мерки към информацията и книжките с инструкции.
Икономическите оператори бяха информирани за изискванията на Приложение I , т. 5.2 на Регламент 642/2009 относно информацията, която трябва да бъде публикувана на уеб сайтовете със свободен достъп.
Проведени са две срещи с икономически оператори, които не предоставиха изисканата техническа документация.
Съставени са заповеди за спиране разпространението на два модела телевизори.

Консумацията на електроенергия във фазата на използване е най-важния екологичен аспект за телевизорите.
Малък брой телевизори (18 %) не отговарят изисквания на регламента, отнасящи се за информацията предоставяна на свободно достъпните уеб сайтове и в книжката с инструкции. При проверката тези несъответствия бяха отстранени.
Изцяло, съответстващи на изискванията за екопроектиране на Регламент № 642/2009 са 82 % от проверените телевизори.
Всички проверени телевизори са с нанесена маркировка СЕ.
В заключение се налага извода, че като цяло предлаганите на българският пазар телевизори отговарят на изискванията за екопроектиране.

Share this post