Проверки на топлофикационните дружества в страната

Във връзка с изпълнение Плана на  ГД „Метрологичен надзор” за 2015 г. са извършени надзорни проверки на 16 дружества, които доставят топлинна енергия до крайните потребители в следните градове: София, Перник, Банско, Разлог, Враца, Варна, Русе, Разград, Плевен, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Стамболийски, Хасково, Стара Загора, Бургас и Сливен. Целта на проверките е установяване изпълнение на задълженията им по Закона за измерванията, в качеството им на лица, които използват средства за измерване. Проверките са извършени в абонатни станции на битови абонати, фирми, училища, детски градини, болници, социални домове и други обществени сгради, избирани на случаен принцип. Инспектирани са общо 1146 средства за измерване, от които 684 топломера и 462 водомера. Установено е, че 7,3 % топломери и 17,3 % водомери от инспектираните се използват с изтекъл срок на валидност на проверката. При топломерите този показател спада в сравнение с 2014 г., когато е бил 11,3%.

С 8 протокола за задължителни предписания, дадени на дружествата, несъответстващите топломери и водомери са спрени от употреба и са предписани коригиращи действия за привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за измерванията. За установените по време на проверките нарушения са предприети предвидените в ЗАНН действия за съставяне на 89 АУАН на дружествата.

Share this post