Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на сертифицирани сравнителни материали, химикали и консумативи за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на сертифицирани сравнителни материали, химикали и консумативи за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

Резултати от работата на длъжностните лица, определени от Възложителя за получаване, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ), химикали и консумативи за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.

Обособена позиция №1: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на апарати за анализ на течно гориво в подвижните лаборатории;
Определен за изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД.

Обособена позиция №2: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за проверка/калибриране на апарати за анализ на течни горива;
Поръчката е прекратена.

Обособена позиция №3: Реагенти за моторни изпитвания на горива;
Определен за изпълнител: ФОТ ООД.

Обособена позиция №4: Реагенти за хроматографски и спектрални анализи на горива;
Определен за изпълнител: ФОТ ООД.

Обособена позиция №5: Реагенти за физико-химични анализи на горива;
Определен за изпълнител: ФОТ ООД.

Обособена позиция №6: Консумативи за химични анализи на горива;
Определен за изпълнител: ФОТ ООД.

Обособена позиция №7: Реагенти за анализ на горива в подвижните лаборатории;
Определен за изпълнител: ФОТ ООД.

Обособена позиция №8: Консумативи за подвижните лаборатории;
Определен за изпълнител: ФОТ ООД.

Share this post