Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по НП и обмен на опит и добри практики по ТНА“

Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори“

  1. Приложение към публичната покана
  2. Декларация, съдържаща информация за оборота
  3. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3
  4. Оферта
  5. Справка – декларация за изпълнени договори за предоставяне на услуги, които са предмет на обществената поръчка
  6. Проект на договор

Обществената поръчка е прекратена.

Share this post