Публична покана за обществена поръчка за доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ), реагенти и консумативи за ДАМТН, ГД ККТГ

Публична покана за обществена поръчка за доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ), реагенти и консумативи за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”


Резултати от работата на длъжностните лица, определени от Възложителя за получаване, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ), реагенти и консумативи за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.

Обособена позиция №1: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за проверка и калибриране на апарати за анализ на течни горива;
Поръчката по обособена позиция №1 е прекратена.

Обособена позиция №2: Реагенти за инструментални методи за анализ на горива;
Определен за изпълнител: ФОТ ООД.

Обособена позиция №3: Консумативи за инструментални методи за анализ на горива;
Определен за изпълнител: Марвел ООД.

Share this post