Публична покана за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор на външни експерти за участие в екипа за управление на ДАМТН в изпълнението на проект BG161РО003-4.3.02-0001-С0001

Публична покана с уникален код 9010334 за провеждане на обществена поръчка с  предмет: „Избор на външни експерти за участие в  екипа за управление на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор в изпълнението на проект  BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество”.

Определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на външни експерти за участие в екипа за управление на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор в изпълнението на проект BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество”: „Национален консултант по обществени поръчки“ ООД, гр. София.

Share this post