Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

Публична покана за възлагане на поръчка с предмет: “Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 ч. на 01.03.2016 г. (вторник).


» [02.03.2016 г.]

Съобщение:

Офертите ще се отворят на 08.03.2016 г. на “Г. М. Димитров” № 52А в 14:00 часа.


» [14.03.2016 г.]

Протокол от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.


» [04.04.2016 г.]

Договор за доставка на ССМ с “ДАНС ФАРМА” ЕООД

Приложение към него


» [18.04.2016 г.]

Договор за доставка на ССМ с “МАРВЕЛ” ООД

Приложение 1 към договора с “МАРВЕЛ” ООД

Приложение 2 към договора с “МАРВЕЛ” ООД

Договор за доставка на ССМ с “ФОТ” ООД

Приложение към договора с “ФОТ” ООД

Share this post