Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на застрахователни услуги“