Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“.

Публична покана

Приложение към поканата.


Резултати от работата на длъжностните лица, определени от Възложителя за получаване, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка за „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“.

Обособена позиция №1: Предоставяне на универсална пощенска услуга, включително „препоръка” и допълнителна услуга “Известие за доставяне”, съпроводителна услуга към универсалната пощенска услуга “препоръка”;
Определен за изпълнител: МИБМ ЕКСПРЕС ООД

Обособена позиция №2: Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги – куриерски услуги за нуждите на ДАМТН;
Определен за изпълнител: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД

Обособена позиция №3: Предоставяне на специализирани неуниверсални пощенски услуги – приемане, пренасяне и доставяне на пратки, съдържащи проби от течни горива (автомобилни  бензини , дизелово гориво, гориво за отопление, корабно гориво и биодизел).
Поръчката по обособена позиция №3 е прекратена.

Share this post