Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара”

 

Решение

Обявление

Документация


» [21.7.2015 г.]

Становище от АОП за предварителен контрол

Становище на ДАМТН по осъществен предварителен контрол


» [25.8.2015 г.]

Уведомяваме участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване, поддържане и развитие на информационна база данни  за надзор на пазара“, че на основание чл. 120а от Закона за обществените поръчки процедурата е спряна.Решение № А – 586/ 08. 07. 2015г. на Председателя на ДАМТН за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка е обжалвано по реда на чл. 120, ал. 1, т. 1 ЗОП и е поискана налагане на временна мярка „Спиране на процедура“.
За детайлна информация за статуса на процедурата, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки: www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00808-2015-0004.


» [28.8.2015 г.]

 

Решение за прекратяване

Преписка: 00808-2015-0004

Share this post