Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРА”

 

Решение за откриване на процедуратаРешение за промяна
Обявление за обществената поръчка

Документация за участие в открита процедура

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертатa за участие.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Представяне на участника.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, § 1, чл.107, § 1 и чл.109 от Регламент /ЕС Евратом/ №966/2012 г. на Европейския парламент и на съвета относно финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 – Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 – Декларация-списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на договора
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 – Декларация за разположение на техническо лице
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 – Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 – Техническа спецификация
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 – Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15а – Декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗОП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 – Проект на договор
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 – Техническо предложение
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 – Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 – Ценово предложение


» [15.10.2015 г.]

Становище от предварителен контрол

Доклад от предварителен контрол


» [27.10.2015 г.]

Във връзка с постъпило в ДАМТН запитване вх. № 67-00-1619/21.10.2015 г. даваме следните разяснения:

Питане:

  1. Според „ДОКУМЕНТАЦИЯ ……..“ Приложение № 5 е „Декларация за съгласие за участие от подизпълнител“, а според Приложение № 1 „Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата…………“, Приложение № 5 е „Декларация за участие на подизпълнител“.
  2. Според „ДОКУМЕНТАЦИЯ ……..“ Приложение № 6 е „Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, §1 и чл.107, §1 от Регламент /Евратом/ №966/2012 г. на Европейския парламент и на съвета относно финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза“, а според „Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата……“, Приложение № 6 е „Декларация за съгласие като подизпълнител“.
  3. Горепосочената зависимост на разминаване на документите обявени в „Документация за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на чл.14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, чрез провеждане на открита процедура с предмет „Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара“ и тези по Приложение №1 „Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата за участие в обществена поръчка с предмет: „Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара“ открита с Решение № А-793/01.10.2015 г. на председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор се повтаря за всички останали Приложения от документацията с номера от 7 до 19.

Моля да коригирате разминаванията или да уточните какви документи да приложим на мястото на разминаващите се.

Отговор:

Поради допусната техническа грешка в  Приложение № 1 „Списък на документите и информацията съдържащи се в тях“ е налице разминаване между номерацията и/или наименованията на посочените в списъка приложения и тези в документацията. В този случай в офертата следва да бъдат приложени документите посочени в документацията. В Приложение № 1 същите следва да бъдат изброени като приложения под наименование и номерация идентични с тези обявени в документацията


» [2.11.2015 г.]

Във връзка с постъпило в ДАМТН запитване вх. № 67-00-1619/29.10.2015 г. даваме следните разяснения:

Питане: 1 Във връзка с отговор на въпрос, публикуван на 27.10.2015 г. в Профила на купувача на адрес:

https://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=770&Itemid%3D8&lang=bg&Itemid=8, моля да потвърдите, че:

  1. в офертите на участниците не трябва да се прилага „Декларация за участие на подизпълнител“;
  2. „Декларация за участие на подизпълнител“ следва да се изтрие от Приложение № 1„Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата за участие в обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара“ открита с Решение № А-793/01.10.2015 г. на председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“;
  3. Обстоятелството за използване на подизпълнител се декларират само в Приложение №2  „Представяне на участника“.

Отговор: Офертата следва да бъде изготвена при съобразяване на указанията дадени в отговор на въпрос публикуван на 27.10.2015 г. в Профила на купувача.


 

» [9.11.2015 г.]

Уведомяваме участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване, поддържане и развитие на информационна база данни  за надзор на пазара“, че на основание чл. 120а от Закона за обществените поръчки процедурата е спряна. Решение № А – 793/ 01. 10. 2015г. на Председателя на ДАМТН за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка е обжалвано по реда на чл. 120, ал. 1, т. 1 ЗОП и е поискана налагане на временна мярка „Спиране на процедура“.
За детайлна информация за статуса на процедурата, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки: www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00808-2015-0008.

Преписка: 00808-2015-0008

 


» [27.01.2016 г.]

 

Решение за прекратяване

Share this post