Регистриране и издаване на удостоверение за монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
за издаване на удостоверение за извършване на монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи (НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи)

Лицата, които кандидатстват за издаване на удостоверение за извършване на монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи трябва да отговарят на изискванията, посочени в чл. 89а, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, а именно:

 • са регистрирани по Търговския закон, не са обявени в несъстоятелност и не са в производство за обявяване на несъстоятелност;
 • не са превозвачи и не извършват превози за собствена сметка;
 • разполагат с квалифициран персонал, нает по трудово правоотношение, който притежава образование и квалификация, необходими за извършване на дейността, и който е преминал обучение за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 165/2014;
 • разполагат с материално-технически условия и оборудване за извършване на дейността, включително за извличане на информация от дигитални тахографи;
 • разполагат с необходимите за дейността нормативни актове, процедури и инструкции за работа;

и на изискванията на чл. 33, ал. 2 и ал. 3 на Наредба № РД-16-1054, а именно:

 • да разполагат с персонал, материално-технически условия, включително помещения с предвидени мерки за сигурност, и оборудване, които отговарят на изискванията по наредбата;
 • да имат определен отговорник на сервиза за всички дейности в обхвата на удостоверението за регистрация, включително за сигурността на изтеглените данни и за сигурността и управлението на сервизните карти.

Удостоверения за извършване на ремонт се издават само за аналогови тахографи на лица, които са получили право за ремонт от съответните производители на тахографи или от упълномощени от тях лица и разполагат с подходящо обучен персонал;

Удостоверения за извършване на монтаж и проверка на дигитални тахографи, включително изтегляне на данни от паметта и извеждане от употреба, се издават на лица, които разполагат с необходимите условия по чл. 33, ал. 2 на Наредба № РД-16-1054 за обслужване на всички типове дигитални тахографи.

Лицата, които кандидатстват за регистрация подават в ДАМТН Заявление по образец(Приложение № 2 към чл. 34, ал. 1 от Наредба № РД-16-1054) към което се прилагат:

 1. декларация, че лицето не е превозвач и не извършва превози за собствена сметка;
 2. заверени копия на документи за образование и квалификация на персонала;
 3. заверени копия на документи за успешно преминати обучения на сервизните техници по чл. 32 от Наредба № РД-16-1054;
 4. заверени копия на документи, които удостоверяват разполагане с подходящо оборудване, издадени от производител на тахографи или от лице, упълномощено от производител на тахографи или от компетентен орган на държава – членка на ЕС;
 5. заверени копия на удостоверения за калибриране на оборудването по чл. 28, ал. 2, т. 2, 3, 7, 9 и 11 от Наредба № РД-16-1054;
 6. план на помещенията на сервиза и прилежащата инфраструктура, свързана с извършването на дейностите,  за които се кандидатства;
 7. описание на мерките за сигурност, свързани с достъпа до обособените зони и с използването и съхраняването на сервизните карти, приспособленията за пломбиране, техническото оборудване, информационната техника, материалите, формулярите и записите;
 8. копие от документ от производител на тахографи или упълномощено от него лице, удостоверяващ правото на лицето, което кандидатства за ремонт, да извършва ремонт на съответните типове аналогови тахографи.
 9. копие на документ за платени такси, определени в ТАРИФА № 11, чл. 9а.

Когато заявителят ще извършва дейността в повече от един сервиз, заявление се подава за всеки сервиз поотделно – чл. 34, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054.
За регистриране на лица за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи се събират такси, определени в ТАРИФА №11, чл. 9а:

 • за преглед на документи – 150 лв.
 • за проверка на място – 250 лв.
 • за издаване на удостоверение за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи – 400 лв.

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА ЗА МОНТАЖ, ПРОВЕРКА И РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ

По искане на регистрираното лице председателят на ДАМТН или оправомощени от него длъжностни лица спират временно или прекратяват действието на регистрацията – чл. 89г от ЗАвП и чл. 38, ал. 2 от Наредба РД 16-1054. Искането може да се заяви по електронен път при условията и по реда на Закона за електронните документи и електронния подпис. За временно спиране или прекратяват действието на регистрацията не се заплащат такси.

ИНСТРУКЦИЯ за реда и начина за подаване на искане за прекратяване на действието на регистрацията на лицата за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи

ИНСТРУКЦИЯ за реда и начина за подаване на искане за временно спиране на действието на регистрацията на лицата за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи