Регистриране и издаване на удостоверение за монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
за издаване на удостоверение за извършване на монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи (НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи)

Лицата, които кандидатстват за издаване на удостоверение за извършване на монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи трябва да отговарят на изискванията, посочени в чл. 89а, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, а именно:

 • са регистрирани по Търговския закон, не са обявени в несъстоятелност и не са в производство за обявяване на несъстоятелност;
 • не са превозвачи и не извършват превози за собствена сметка, не участват в капитала, управлението или контрола на търговски дружества, които са превозвачи или извършват превози за собствена сметка;
 • разполагат с квалифициран персонал, нает по трудово правоотношение с трудови договори, за които е изпратено уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда, който притежава най-малко средно образование и квалификация, необходими за извършване на дейността, и който е преминал обучение за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 165/2014;
 • разполагат с материално-технически условия, помещение с точен адрес с прилежаща инфраструктура към него и оборудване за извършване на дейността, включително за извличане на информация от дигитални тахографи;
 • разполагат с необходимите за дейността нормативни актове, процедури и инструкции за работа;
 • не са включили в органите си за управление физически лица, участвали в органите на управление на регистрирани лица с отнета регистрация по чл. 89в, ал. 1, т. 2 и 3 през предходен двугодишен период.

и на изискванията на чл. 33, ал. 2 и ал. 3 на Наредба № РД-16-1054, а именно:

 • да разполагат с квалифициран персонал, притежаващ най-малко средно образование и нает по трудово правоотношение, с трудови договори, регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда, и с материално-технически условия, които включват:
  1. помещение с точен адрес и прилежаща инфраструктура към него, осигуряваща извършването на дейността, и снабдени с мерки за сигурност;
  2. оборудване, което отговаря на изискванията на тази наредба.
 • да имат определен отговорник на сервиза, отговарящ за организацията на изпълнението на всички дейности в обхвата на удостоверението за регистрация, включително за сигурността на изтеглените данни и за сигурността и управлението на картите за монтаж и настройки.

Удостоверения за извършване на ремонт се издават само за аналогови тахографи на лица, които са получили право за ремонт от съответните производители на тахографи или от упълномощени от тях лица и разполагат с подходящо обучен персонал;

Удостоверения за извършване на монтаж и проверка на дигитални тахографи, включително изтегляне на данни от паметта и извеждане от употреба, се издават на лица, които разполагат с необходимите условия по чл. 33, ал. 2 на Наредба № РД-16-1054 за обслужване на всички типове дигитални тахографи.

Лицата, които кандидатстват за регистрация подават в ДАМТН Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 34, ал. 1 от Наредба № РД-16-1054) към което се прилагат:

 1. декларация, че лицето не е превозвач и не извършва превози за собствена сметка;
 2. заверени копия на документи за образование и квалификация на персонала;
 3. заверени копия на документи за успешно преминати обучения на сервизните техници по чл. 32 от Наредба № РД-16-1054;
 4. заверени копия на документи, удостоверяващи, че лицето разполага с подходящо оборудване, покриващо обхвата на заявените за регистрация дейности, издадени от производител на тахографи или от лице, упълномощено от производител на тахографи, от производител на оборудване за проверка и калибриране на тахографи, или от компетентен орган на държава – членка на ЕС;
 5. заверени копия на удостоверения за калибриране на оборудването по чл. 28, ал. 2, т. 2, 3, 7, 9 и 11 от Наредба № РД-16-1054;
 6. план на помещенията на сервиза и прилежащата инфраструктура, свързана с извършването на дейностите, за които се кандидатства, и заверено копие на разрешение по реда на чл. 26 от Закона за пътищата в случаите, в които контролната отсечка по чл. 28, ал. 2, т. 1 от тази наредба попада в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия по смисъла на Закона за пътищата;
 7. описание на мерките за сигурност, свързани с достъпа до обособените зони и с използването и съхраняването на картите за монтаж и настройка, съхраняване на данните, приспособленията за пломбиране, техническото оборудване, информационната техника, материалите, формулярите и записите;
 8. копие от документ от производител на тахографи или упълномощено от него лице, удостоверяващ правото на лицето, което кандидатства за ремонт, да извършва ремонт на съответните типове тахографи;
 9. подробно описание на реда и начина на извършване на дейностите и контрола по чл. 41, ал. 2, т. 10 от тази наредба;
 10. декларация, че представителите, членовете на управителните и надзорните органи на лицето, което кандидатства, познават действащото българско и европейско законодателство, регламентиращо задълженията и изискванията във връзка с производството, монтирането, използването, изпитването, проверките и ремонта на тахографи и техните компоненти, използвани в автомобилния транспорт.
 11. копие на документ за платени такси, определени в ТАРИФА , чл. 12.

Когато заявителят ще извършва дейността в повече от един сервиз, заявление се подава за всеки сервиз поотделно – чл. 34, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054.

Заявлението може да се подава по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

За регистриране на лица за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи се събират такси, определени в ТАРИФА, чл. 12:

 • за преглед на документи – 300 лв.
 • за проверка на място – 500 лв.
 • за издаване на удостоверение за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи – 800 лв.
 • за издаване на изменение на удостоверение за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи – 200 лв.

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА ЗА МОНТАЖ, ПРОВЕРКА И РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ

По искане на регистрираното лице в 7-дневен срок председателят на ДАМТН или оправомощени от него длъжностни лица с писмена заповед спират временно или прекратяват действието на регистрацията – чл. 89г от ЗАвП и чл. 38, ал. 2 от Наредба РД 16-1054. Искането може да се заяви по електронен път при условията и по реда на Закона за електронните документи и електронния подпис. За временно спиране или прекратяват действието на регистрацията не се заплащат такси.

ИНСТРУКЦИЯ за реда и начина за подаване на искане за прекратяване на действието на регистрацията на лицата за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи.

ИНСТРУКЦИЯ за реда и начина за подаване на искане за временно спиране на действието на регистрацията на лицата за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи.