Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонтни строително-монтажни работи в сградите предоставени за ползване или собственост на ДАМТН” в шест обособени позиции

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни строително-монтажни работи в сградите предоставени за ползване или собственост на ДАМТН” в шест обособени позиции:

 

Документация за участие в открита процедура

КСС по обособена позиция 1
КСС
 по обособена позиция 2
КСС
 по обособена позиция 3
КСС
 по обособена позиция 4
КСС
 по обособена позиция 5
КСС
 по обособена позиция 6

Преписка: 00808-2016-0006


» [13.09.2016 г.]

Списък на сградния фонд на ДАМТН


» [17.09.2016 г.]

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпило искане за разяснение с вх. № 92-01-6(1)/16.09.2016 г. по обществена поръчка с предмет “Ремонтни строително-монтажни работи в сградите, предоставени за ползване или собственост на ДАМТН“ в шест обособени позиции” на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки  даваме разяснения, както следва:

Въпрос 1:
„В КСС за ОП2 т. 5 не е ясно количеството на луминесцентните осветителни тела. Моля да предоставите информация“
Отговор 1:
Количеството на луминесцентните осветителни тела в КСС за обособена позиция 2, т. 5 да се чете 163 бр.

Въпрос 2:
„В КСС за ОП 2, раздел допълнителни разходи, т. 1 е остойностена. Моля да ни предоставите проекта и показателите, формиращи тази цена „труд и материали“
Отговор 2:
В КСС по обособена позиция 2 е допусната техническа грешка в т. 1 от раздел „Допълнителни разходи“
Текстът в колона 1 следва да се чете: Изготвяне, одобряване и изпълнение на проект, за изграждане на структурно окабеляване и настройка на локална мрежа.
В колона „Обща цена, без ДДС“, кандидатът следва да посочи предложената от него цена за изготвянето и изпълнението на проекта.

Въпрос 3:
„Допълнителните разходи, посочени в КСС на ОП 2 трябва ли да бъдат включени в максималната стойност на поръчката (130 000 лв. без ДДС), включително и 5% непредвидени?“
Отговор 3:
Максималната стойност на поръчката включва всички разходи, които възложителят може да направи за реализирането на предмета на поръчката. Възложителят е посочил максимална стойност и за всяка от обособените позиции. Посочените 5% непредвидени разходи се в раздел „допълнителни разходи“ от КСС за обособената позиция и се изчисляват върху общата сума (без ДДС) от всички позиции от КСС, без позициите от „допълнителни разходи“.


» [07.10.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [07.10.2016 г.]

Уважаеми участници,
На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 26.10.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А ще се отворят ценовите предложения по обществена поръчка с предмет: „Ремонтни строително-монтажни работи в сградите, предоставени за ползване или собственост на ДАМТН” в шест обособени позиции.


» [15.11.2016 г.]

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията

Доклад

Решение


» [02.12.2016 г.]

Договор по обособена позиция 3


» [06.12.2016 г.]

Решение за изменение


» [07.12.2016 г.]

Договор по обособена позиция 1

Договор по обособена позиция 2


» [19.12.2016 г.]

Обявление № 763418 за възложена поръчка


» [21.12.2016 г.]

Обявление № 763722 за не възлагане


» [19.01.2017 г.]

Share this post