Резултати от приключилата на 15.06.2017 г. проверка на пояси за ръце и люлки за домашна употреба

Поясите за ръце са едни от най-използваните лични предпазни средства в сезона на предстоящите летни почивки край морето или басейните. Те са помощни средства за обучение, предназначени са да подпомагат децата при плуване и трябва да гарантират безопасността им от евентуално удавяне. Предназначени са да защитават потребителя от опасности, които могат да причинят тежки и необратими увреждания на здравето му.

Люлките за домашна употреба са едни от любимите играчки за децата от всички възрасти. Те не са сезонно употребяван продукт, тъй като могат да се употребяват на открито и закрито. Най-честите травми при употребата на тези играчки са от падане и удар със седалката на падналото дете или близкостоящо до люлката дете.

На територията на цялата страна са извършени проверки в:

1. 239 търговски обекта, където са проверени 258 различни марки и модели пояси за ръце, от които 36 модела са с няколко несъответствия, в това число:

  • 16 модела са без маркировка за съответствие, които вече са спрени от разпространение на пазара със заповеди;
  • 16 модела са без нанесена върху тях на задължителната маркировка за идентификация, която включва важни предупредителни текстове за употребата им, както и информация за теглото на потребителя, размерите, подходящата възраст на потребителя и др. са, за които ще бъдат издадени заповеди за спирането им и изтеглянето от пазара;
  • 20 модела са без инструкция за употреба на български език и за тези нарушения ще бъдат съставени актове;
  • 20 модела е констатирано, че задължителната маркировка за идентификация на поясите за ръце липсва само на български език, за което ще бъдат уведомени производителите за да предприемат коригиращи действия и да отстранят несъответствието.

2. 189 търговски обекта, където са проверени 91 различни марки и модели люлки, от които 61 броя са с няколко несъответствия, в това число:

  • 57 броя са с видими несъответствия, които ще бъдат спрени от продажба след установяване на датата на пускането им на пазара и приложимото към тях законодателство;
  • 4 броя са без инструкция за употреба на български език;
  • 4 броя са без задължителен предупредителен текст, който е свързан с вида на употреба на люлката и трябва да е нанесен върху играчката;
  • 2 броя са без посочено наименование и адрес на отговорния икономически оператор.

Люлките за домашна употреба са били обект на планирани действия и през 2011 г., когато са проверени общо 62 люлки. Тогава 11 броя са придружени от инструкция за употреба, в която липсват: задължителни текстове, свързани с вида и мястото на употреба; информация за монтаж на люлката; информация за вида на повърхността, над която се монтира, както и несъответствие по обем и съдържание на ИУ, изготвена на български език спрямо тази на производителя. За тези констатации са уведомени икономическите оператори, пуснали люлките на пазара и са приканени, в предварително определен срок, да предприемат действия по привеждане в съответствие на ИУ. Извършени са повторни проверки, при които е установено изпълнение на декларираното от икономическите оператори.

Share this post