Съобщение относно забрана за пускането на пазара на личните предпазни средства (ЛПС)

Информираме ви, че на 05.04.2016 г. Европейската Комисия взе решение за изпълнение, относно мярка, предприета от Финландия в съответствие с чл. 7 от Директива 89/686/ЕИО за личните предпазни средства (ЛПС), за забрана пускането на пазара на:

„ПЛАВАЩИ“ КОСТЮМИ “RAPALA PRO WEAR”, за партида I/11, която е произведена през I-во тримесечие на 2011 г. от Sundridge Holding Ltd, Обединено кралство.

През 2014 г. Финландия нотифицира ЕК за мярка за забрана на пускането на пазара на гореописаното ЛПС. Към нотификацията Финландия е предоставила доклад от изпитване, извършено от финландски нотифициран орган, според който е установено, че якето от костюма адсорбира голямо количество вода, което води до невъзможност потребителят да излезе от водата.

ЕК е извършила проверка на ЛПС при производителя в Обединеното кралство и при дистрибутора Normark – Финландия. В резултат на проверката ЕК прие следното решение:

„Мярката, приета от Финландия и представляваща забрана за пускането на пазара на плаващи“ костюми “Rapala Pro Wear”, произведени от Sundridge Holding Ltd е обоснована.“

Във връзка с гореизложеното е нужно потребителите от Р. България, закупили гореописаните „плаващи“ костюми, от забранената за пускане на пазара партида – I/11, да вземат предвид решението на ЕК и незабавно да спрат да ползват гореописаните костюми.

Препоръчваме на тези потребители да сезират спешно Държавна агенция по метрологичен и технически надзор на указаните телефони за контакт в страницата на агенцията

Share this post