Съобщение за конкурс за мобилност – инспектор ГД МН, РО МН ЮЦБ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Кандидатите, подали документи за участие в процедурата за мобилност за длъжността „инспектор“ – една щатна бройка, в Главна дирекция „Метрологичен надзор“, Регионален отдел „Метрологичен надзор“ – Южна Централна България, месторабота гр. Хасково, ще бъдат уведомени писмено на посочените от тях електронни адреси за датата и часа на провеждане на събеседването.

Share this post