Съобщение до лицата, оправомощени за проверка на средства за измерване

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ЛИЦАТА,

ОПРАВОМОЩЕНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че в брой 34 от 23 Април 2021 г. на „Държавен вестник“ е публикувано Постановление № 161 от 16 април 2021 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Наредбата).  Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ на 23.04.2021 г.

Обръщаме Ви внимание, че е променен  образеца на „Заявление за оправомощаване за проверка на средства за измерване“ (приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 от Наредбата), публикуван на интернет – страница на ДАМТН в меню „Административно обслужване -Формуляри, бланки, образци на документи“.

Формата на отчета за резултатите от извършените проверки на средства за измерване и указания за попълването й са публикувани на интернет – страница на ДАМТН в меню „Регистри – Метрологичен надзор“, както се изисква от чл. 16, ал. 1 от Наредбата.

Напомняме Ви, че съгласно § 20 на Заключителните разпоредби от Наредбата, трябва да приведете внедрените системи за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)“ в срок до 1 юни 2021 г.

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МЕТРОЛОГИЧЕН НАДОР“

Share this post