Съобщение до производителите на лични предпазни средства

Във връзка с получен сигнал за невярна информация, публикувана на страницата на фирма „Еуропиън Сертификейшън анд Тестинг Инститют“ ЕООД (NB 2853), Ви уведомяваме че тази фирма не е нотифициран орган по „Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета“ и не е в процедура за издаване на разрешение по Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства осигуряваща прилагането на Регламент (ЕС) 2016/425.

Share this post