Съобщение на ДАМТН за техническото състояние на язовир „Бели Искър“

Във връзка с високия обществен интерес към техническото състояние на стената и съоръженията към нея на язовир „Бели Искър“, компетентният по техническия надзор държавен орган Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) предоставя следната информация:

Последната проверка на техническото състояние на язовир „Бели Искър“ е изпълнена извънредно от служители на ДАМТН на 02.01.2020г. При проверката са анализирани данни от три визуални огледа и технически измервания от контролни датчици на стената и съоръженията към нея, изпълнени от сформирана група от специалисти. Оперативният анализ на извършените измервания е показал, че няма наличие на изменения от базовите отклонения при контрола на съоръженията.

В резултат на извънредната проверка са направени следните констатации:

Нивото на язовира се поддържа, съгласно предписаната кота под 1876,0 м. (Предписанието е дадено след проведен Технически експертен съвет през септември 2016 г.) В момента на инспекцията, водното ниво е било на кота 1869,72 м., завиреният обем е бил 8 871 100  куб. м. и е било подавано водно количество по напорна деривация 0,723 куб. м/сек.

Короната на язовира е била без видими нарушения. Водният откос и положената геомембрана са били без нарушения във видимата си част. Въздушният откос е бил без значими нарушения на повърхностния бетон (в сравнение с предходни огледи). Преливникът (траншеен с двустранно преливане) е бил без видими нарушения, като е бил с отворени 8 бр. таблени затвори. Бързотокът е бил без видими нарушения. В изправност са били основният изпускател   и затворните органи към него.

Съгласно анализ на техническото състояние от 2016г., състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея е определено като „неизправно – частично работоспособно“. В тази връзка, към момента се изпълнява предписанието: „Водното ниво да се поддържа не по-високо от кота 1876.00 м (2.0 м под кота преливен ръб)“, със срок на изпълнение – постоянен, до реконструкция на язовирната стена.

Текущият мониторинг на язовирната стена и съоръженията към нея продължава в съответствие с Програмата за технически контрол.

 

Share this post