Създаване на нов Проектен комитет БИС/ПК ХХ „Технически надзор на съоръжения с повишена опасност”

Във връзка с предложение на ДАМТН относно разработване на нови национални стандарти с изисквания към лицата/организациите и дейностите за осъществяване на надзор на съоръжения с повишена опасност и съгласно т. 6.2.1 от част 2 на Правилата за работа по националната стандартизация Българският институт за стандартизация обявява започването на работата по нова работна тема

Изисквания към лицата/организациите за технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Целта е разработване на група от национални стандарти, включващи изисквания към лицата и структурно обособените части на предприятия и организации, осъществяващи технически надзор на съоръженията с повишена опасност, както и специфични изисквания към организацията и осъществяването на дейностите по техническия надзор на следните съоръжения:

 • парни и водогрейни котли;
 • съдове, работещи под налягане;
 • тръбопроводи за водна пара или гореща вода;
 • преносни и разпределителни газопроводи,  газови съоръжения и инсталации и уреди за природен газ;
 • газови съоръжения, тръбопроводи, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове;
 • ацетиленови уредби;
 • нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
 • повдигателни съоръжения;
 • асансьори;
 • въжени линии и ски влекове.

Стандартите трябва да съдържат изисквания, конкретни правила и процедури за организацията и осъществяването на техническия надзор на посочените СПО, изисквания по отношение на квалификацията, числеността и безпристрастността на персонала, използваните материално-технически условия и средства. Стандартите трябва да включват изисквания за създаването и поддържането от фирмите, извършващи технически надзор на СПО, на система за управление на качеството, която да осигурява ефикасното изпълнение на поставените изисквания. Стандартите ще бъдат разработени така, че да са подходящи за сертификация на тези фирми.
Организации, желаещи да участват с експерти в разработването на националните стандарти могат да направят това като станат членове на БИС и се включат в дейността на Проектен комитет създаден за изпълнение на следните задачи:

 • Да организира разработването на национални стандарти, съгласно предложението на  ДАМТН:
 • Да координира работата по разработването на стандартите с работните органи по промяна на законодателството в областта на надзора на съоръженията с повишена опасност, с оглед избягване на противоречия с нормативните документи;
 • Да координира работата по разработването на стандартите с техническите комитети по стандартизация  БИС/ТК 8, БИС/ТК 31, БИС/ТК 60, БИС/ТК 66 и БИС/ТК 34.

При разработването на стандарти трябва да бъде осигурено участието на представители на възможно най-широк кръг заинтересовани, а именно микропредприятия, малки предприятия, средни предприятия, министерства, агенции, комисии и административни структури на изпълнителната власт, научни организации, институти и висши училища, лица за оценяване на съответствието, органи за контрол, органи за сертификация, лаборатории за изпитване и/или калибриране, сдружения на застрахователите, сдружения на потребителите, професионални организации и съюзи.

Като член на БИС със статут на активно участие в този Проектен комитет Ви се предоставя възможността да участвате в разработването, като давате становища и гласувате текстовете на стандартите.

Всеки заинтересован може да заяви своето участие за членство най-късно до 25.03.2015 г. при г-жа  Стефанка Налойченко на тел. 02/ 8174 572, e-mail: members@bds-bg.org.

Share this post