Сертифицирана система за управление на качеството на ДАМТН

На 15.10.2015 г. бе сертифицирана разработената и внедрена система за управление на качеството на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008.

Функционирането на системата ще гарантира подобряването на качеството на извършваните от ДАМТН контролни и надзорни дейности и предоставяните услуги и по този начин ще подобри административното обслужване на гражданите и бизнеса и ще допринесе за постигане на глобалната цел на ОПАК: подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж.

Чрез получаването на този сертификат, ДАМТН в качеството си на бенефициент, успешно приключи реализацията на проект  „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-31-4/24.04.2014 г.
Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Share this post