Служители на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” отчетоха дейността си за 2019г. и се обучаваха в управление на ДРОН

 

От 05 до 07 февруари 2020 година, служителите на  Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) проведоха тридневна работна среща в обучителен център в с. Сливек край гр. Ловеч.

5 февруари 2020 г. беше определен за обучение на служителите от ГД НЯСС за работа с безпилотен дистанционно управляем летателен апарат (дрон).

Дроновете са закупени от ДАМТН през 2019 г. за подпомагане осъществяването на надзорната дейност върху язовирните стени и съоръженията към тях. Безпилотните апарати ще се ползват за заснемане на съоръжения, находящи са на недостъпни терени, както и при невъзможност за използване на наличните плавателни средства. Дроновете ще бъдат предоставени за работа на регионалните отдели на дирекцията в цялата страна. Заснемането, извършено с тях ще осигури по-пълна информация за техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. На преминалите обучението служители се издава сертификат за работа с дрон.

На  шести и седми февруари 2020 г. се проведе работната среща на ГД НЯСС. На нея присъстваха Председателят на ДАМТН – инж. Петър Горновски и Заместник – председателят на ДАМТН – инж. Кирил Войнов. В своите изказвания те дадоха положителна оценка за извършената работа от служителите на дирекцията през 2019 година, както и отговорните задачи, поставени за изпълнение пред дирекцията за 2020г.

В своя Доклад за дейността на дирекцията през 2019 г., главният директор на ГД НЯСС инж. Мария Пирянкова представи сравнителен анализ за извършваните дейности. Анализът обхвана периода от създаването на дирекцията през 2016 г. до 2019 г. включително. Разгледани бяха и въпроси, свързани с осъществяваната от ГД НЯСС административно-наказателна дейност. Обсъдени бяха проблемите със собствеността на язовирите, възможностите за тяхното решаване, както и състоянието на данните в информационната система на ДАМТН.

Специално внимание бе отделено на новата Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 12 от 28.02.2020 г., в сила от 31.01.2020 г.

Share this post