Старши експерт – отдел „Контролно-методичен” главна дирекция ККТГ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „старши експерт”, отдел „Контролно-методичен”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Изготвя експертни становища в областта на качеството на течните горива. Участва в разработването на проекти, изменения и допълнения на нормативни актове в областта на контрола на качеството на течните горива. Изготвя констативни протоколи, експертни заключения и експертизи за установяване на съответствието на течните горива с изискванията за качество и за съдържание на биогориво в течното гориво. Изготвя проекти на наказателни постановления по експертната част, при установени несъответствия на течните горива с изискванията на нормативната уредба.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: бакалавър
Професионален опит – 2 години или ІV младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионална област: химия и химични технологии, контрол на качеството на течните горива;
Компютърни умения: MS Office;
Ползване на английски, немски или френски език.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 600 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г.М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407А, от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. в отдел “Човешки ресурси” – тел. за контакти: 02 892 97 56, 02 892 97 57. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: информационно табло на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg


» [05.07.2016 г.]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

Материали, необходими при подготовка на теста и интервюто

Share this post