„Старши инспектор“ в отдел „Контролно-методичен“

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Контролно-методичен“, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Извършва технически надзор на съоръженията с повишена опасност от техниката под налягане и газовите съоръжения и инсталации или подемно-транспортната техника с цел недопускане на аварии, злополуки и материални щети и надзор на пазара на тези съоръжения и машини. Дава консултации на служителите от регионалните отдели на ГД ИДТН, относно устройството и безопасната експлоатация на съоръжения с повишена опасност, техническия надзор и надзор на пазара. Участие в работни групи по разработване на методически указания за прилагане на нормативни актове в областта на техническия надзор. Изготвя отговори и становища по въпроси на граждани.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, бакалавър
Професионален опит: 2 години или ІV младши ранг
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област – технически науки с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
Компютърни умения: работа с MS Office – MS Word и МS Excel, работа с правно-информационни системи и e-mail кореспонденция;
Владеене на чужд език –  английски, немски, руски или френски език.
Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: 380-1200 лв.
Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел „Човешки ресурси и канцелария“. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 89297 57/56 – отдел „Човешки ресурси и канцелария“.

» [07.05.2015 г.] СПИСЪК на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжност старши инспектор в отдел „Контролно – методичен“, главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

1.Кирил Йорданов Йорданов

2. Невена Христова Петрова

3. Атанас Ангелов Шивиков

4. Христо Атанасов Захариев

5. Людмил Иванов Линков

6. Тодор Иванов Топалов

7. Димитър Григоров Серафимов

8. Сийка Емилова Калиманова

9. Иво Крумов Георгиев

10. Станислав Николаев Николов

11. Богомил Вълчов Борисов

12. Таня Димитрова Петкова

13. Емил Милчов Игнатов

14. Тодор Димитров Николов

15. Кирил Ангелов Андреев

16. Стойчо Марков Марков

17. Савка Георгиева Георгиева

18. Николай Костов Баджаков

19. Росица Ангелова Чакърова

20. Галина Йорданова Господинова

21. Петър Йорданов Пенев

22. Емилия Николова Гергова

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.05.2015г. от 10:00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г.М.Димитров” № 52А, етаж 2, заседателна зала за провеждане на тест.

Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

Иван Иванов,

Председател на конкурсната комисия

Материали, необходими при подготовка за тест и интервю

1.ЗАКОН за Държавния служител

2.УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

3. ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, приложими за дейността по технически надзор

4.ЗАКОН за административните нарушения и наказания

 

СПИСЪК на недопуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност старши инспектор отдел „Контролно-методичен”, главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” при ДАМТН

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Красимира Димитрова Кирилова

 

-представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността (не са представени документи, доказващи необходимия професионален опит, изискуем за длъжността)
Ангел Иванов Георгиев -представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността (не са представени документи, доказващи необходимия професионален опит, изискуем за длъжността)

Иван Иванов

Председател на конкурсната комисия

Share this post