Старши инспектор в РО ИДТН, гр. Бургас

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „старши инспектор” в регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ – Южна България, сектор ИДТН Югоизточен район,  месторабота гр. Бургас, главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Извършва технически надзор на съоръженията с повишена опасност от техниката под налягане и газовите съоръжения и инсталации или подемно-транспортната техника с цел недопускане на аварии, злополуки и материални щети и надзор на пазара на тези съоръжения и машини. Анализира информация и подпомага висшестоящите длъжности при осъществяване на функциите им.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, бакалавър
Професионален опит: 1 годинa или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: Технически науки.
Компютърни умения MS Office, ползване на английски, немски, руски или френски език

Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: 360-1150 лв.
Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси и канцелария”. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжност ”старши инспектор” в регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ – Южна България, сектор ИДТН Югоизточен район, месторабота гр. Бургас, главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Допуснати до конкурса кандидати:

 1. Янко Недков Славов
 2. Людмил Иванов Линков
 3. Нели Вълчева Карипова
 4. Петя Тодорова Бързева
 5. Димитър Григоров Серафимов
 6. Юлиян Карамфилов Сираков
 7. Борис Любомиров Калчев

Посочените кандидати трябва да се явят на 20.06.2014г. от 10.00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Г.М. Димитров” №52А, ет.4, ст. 402 (заседателна зала) за провеждане на тест и интервю.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Председател на конкурсната комисия:

Димитринка Русева

Източници за подготовка за тест:

 • ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ;
 • НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ;
 • НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ;
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА АСАНСЬОРИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА ;
 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МАШИНИТЕ;
 • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ;
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДАМТН.

Share this post