Старши инспектор в РО НП Ловеч

ОБЯВЯВА КОНКУРС – ПРИКЛЮЧИЛ
за длъжността „старши инспектор” в регионален отдел „Надзор на пазара“ – Ловеч, с месторабота гр. Плевен, главна дирекция „Надзор на пазара” Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Участва в осъществяване дейностите по надзор на пуснатите на пазара и/или пуснати в действие продукти. Извършва наблюдения и проверки на продуктите, пуснати на пазара и/или пуснати в действие, за които са определени съществени изисквания в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и енергопотребяващи продукти (ЕПП), за които са определени изисквания за екопроектиране в мерките по прилагането по чл. 26а от ЗТИП. Извършва проверка на декларация за съответствие и техническо досие. Дава предложения за вземане на образци или проби за изпитване от продуктите, пуснати на пазара и/или пуснати в действие. Съставя актове при установяване на нарушения на ЗТИП и ЗЗП. При съдебно оспорване на констатациите по актовете подпомага юрисконсултите на ДАМТН, като се явява и доказва в съда верността на същите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, бакалавър
Професионален опит: 1 година или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: технически, икономически/стопански науки
Компютърни умения MS Office, ползване на английски, немски или френски език

Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: 340 – 1150 лв.

Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929756, 02/9885852 – отдел “Човешки ресурси”.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати и материали за подготовка.

Share this post