Търг с тайно наддаване на част от недвижим имот – публична държавна собственост, с обект: площи в сградите на ДАМТН на територията на Република България за разполагане на вендинг автомати

Извлечение от Заповед  № 920/07.12.2016 г. на председателя на ДАМТН за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора, чрез търг с тайно наддаване на част от недвижим имот – публична държавна собственост, с обект: площи в сградите на ДАМТН на територията на Република България за разполагане на вендинг автомати

Share this post