Търговци на въглища ще бъдат проверявани в кампания на ДАМТН за контрол на качеството на твърдите горива в цялата страна

Във връзка с настъпващия отоплителен сезон, от днес 21.09.2020г. в цялата страна започват масови проверки на икономическите оператори, които разпространяват на пазара твърди горива за битово отопление.  Проверките ще се извършват от инспектори на Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление“ (ГД ККГБО) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). По смисъла на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), твърдите горива за битово отопление са въглищата и брикетите от въглища. Интензитетът на проверките ще бъде висок през целия отоплителен период.

При проверките ще се следи предимно за:

1.Регистрирани ли са лицата и обектите за продажба на въглища и брикети в Регистъра на ДАМТН;

2.Продаваното гориво дали е опаковано в пакети от 25 килограма, на които има отпечатан етикет с размер най-малко 200 х 200 мм.

3.Дали етикетът съдържа пълна информация за:

– вида на горивото;

– нетното тегло;

– съдържанието на сяра;

– съдържанието на пепел;

– общата влага;

– лице, което пуска на пазара горивото;

– номер и дата на декларацията за съответствие;

– данни за лицето, което пакетира и етикетира горивото.

4.Налична ли е в обекта декларация за съответствие на продаваната партида с гориво.

От горивата ще бъдат вземани проби, чрез които в независими лаборатории ще се установява дали описаните на етикета показатели на горивата съответстват на действителността.

При установяване на несъответствие, имуществените санкции за нарушение на ЗЧАВ започват от 10 хиляди и стигат до 50 хиляди лева.

 

 

Share this post