У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
ЛИЦАТА И СТРУКТУРНООБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34А, АЛ.1 ОТ ЗТИП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на Заповед № А-297 от 17.04.2018 г. на Председателя на ДАМТН и на основание чл.4в, ал.1 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (НУРИЛОТНСПОРВРС), органите за технически надзор, осъществяващи технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) по т.2 от Приложение №1 НУРИЛОТНСПОРВРС, в срок до 30.06.2018 г. да въведат в изградената информационна система на ДАМТН актуална информация за регистрираните, снетите от регистрация и извършените технически прегледи на СПО в съответствие с водените от тях регистри.
За изпълнение на дейността е необходимо да изискате индивидуален потребителски код и парола с които да осъществите достъп до информационна система на ДАМТН от регионалните отдели на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, чрез които сте кандидатствали за получаването на лицензията.

ВАЛТЕР ВАСИЛЕВ
Заместник – председател на ДАМТН
За председател на ДАМТН,
Съгласно Заповед №А-320 от 23.04.2018 г.

Share this post