Уведомление относно информационната система за техническото състояние на язовирните стени и/или съоръженията към тях

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 141, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, собствениците на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръженията към тях, на хвостохранилища и шламохранилища, са длъжни да осигурят използването на информационната система (ИС), предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Към момента ДАМТН разполага със софтуерен продукт, който осигурява публичен достъп до данните чрез официалната интернет страница на посочения линк – http://dams.damtn.government.bg/.

Председателят на ДАМТН, чрез упълномощено от него лице, предоставя потребителско име и парола на оправомощените лица по чл. 6 от Наредба № РД-04-02 от 25.11.2016 г. за условията и реда за използването на информационната система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях (Наредбата), за осъществяване на достъп чрез дистанционна пряка връзка в реално време до ИС.

Във връзка с чл. 5, ал. 3 от Наредбата, собствениците на язовирните стени и/или съоръженията към тях следва да осигурят необходимите условия за извършването на вписванията в ИС.

Липсата на подлежащите на въвеждане данни за язовирните стени и съоръженията към тях, съгласно чл. 10  от Наредбата, не осигурява получаването и поддържането на актуална информация за дейностите по техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрола върху техническото им състояние.

С оглед гореизложеното, следва лицата по чл. 6 от Наредбата да организират действията по въвеждане на данни в ИС, непосредствено след получаване на потребителско име и парола.

Share this post