Уведомление

До лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН на основание чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
По технически причини работата с електронния регистър на съоръженията с повишена опасност е временно преустановена.

Share this post