Често задавани въпроси


Считано от 1 януари 2016 г., със създаването на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, бяха вмени контролни функции на агенцията по отношение на изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната експлоатация на водните съоръжения.

Контролът, осъществяван от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към агенцията е целогодишен. При извършване на проверка инспекторите на главната дирекция следят за техническото състояние на водоемите, както и за изрядната им документация. При наличие на нарушение се съставят актове със срок на изпълнение, както и наказателни постановления за констатираните нередности.

Пълната отговорност за стопанисването и ремонтирането на който и да е язовир са собствениците им. Необходимо е те да следят за тяхното състояние, да изпълняват направените предписания и в случай на необходимост да възложат подробно техническо обследване за язовирните стени и съоръженията към тях с цел надеждното установяване на техническото и експлоатационното им състояние и набелязване на необходимите ремонтни и други дейности, в това число и изграждане на подходящи контролно измерителни системи. Когато собственикът не отговаря на изискванията и няма необходимото образование за правилна експлоатация на водното съоръжение, то той трябва да назначи оператор на язовира, който да отговаря за правилното му стопанисване. При настъпване на евентуална авария с водоем отговорността за нея отново е на собственика.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор не разполага с правомощията да изготвя финансови стойности за ремонтна дейност. Тя изпълнява контролни функции по надзора на язовирните стени и съоръженията към тях, като издава предписания за констатирани неизправности на водоемите.

Публичния достъпа до информационна система се осигурява през интернет страницата на ДАМТН – http://dams.damtn.government.bg/.

На въвеждане в информационната система подлежат данните предвидени в Раздел I „Подлежащи на въвеждане данни за язовирните стени и съоръженията към тях“, Глава II „Въвеждане на данни в информационната система“ на НАРЕДБА № РД-04-02 ОТ 25 ноември 2016 г. за условията и реда за използването на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от ДАМТН. В информационната система не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), чрез длъжностните лица от  Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ), осъществява контрол върху качеството на течните горива, биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход, в съответствие с Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закон за енергията от възобновяеми източници.
Основна дейност  на ГД ККТГ е да осъществява контрол на качеството на течните горива на територията на страната за съответствие с изискванията към тях, посочени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.
Пропан бутан е втечнен газ и не попада в категорията на течните горива, поради което не е обект на контрола от страна на ДАМТН и ГД ККТГ.
Към настоящия момент в Р България няма институция, която да упражнява контрол на качеството на втечнените газове (LPG).

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), чрез длъжностните лица от  Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ), в съответствие  чл. 8, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и чл. 14   от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, осъществява контрол върху качеството на течните горива, биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход.
Природният газ е първичен енергиен източник – добива се от земните недра, за разлика от течните горива и пропан-бутана, които се получават при преработката на петрола.
Той е екологичен и чист източник на енергия. Неговото използване, за разлика от конвенционалните бензинови и дизелови горива, не води до значително замърсяване на атмосферния въздух – не се отделят отпадъчни продукти, поради което не е необходимо контролирането му по ЗЧАВ.