ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА АСАНСЬОРИ

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната поради опасността от заразяване са корона вирус COVID-19 и във връзка с това, че асансьорите са съоръжения, които се използват ежедневно от значителен брой хора Държавна агенция за метрологичен и технически надзор призовава лицата които осъществяват поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори, в случай, че бъдат поставени под карантина, или е установена зараза с COVID-19 при някой от служителите, незабавно да информират ползвателите на асансьори на които осъществява поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръженията. Незабавно да информират и лицето, което осъществява технически надзор на съоръженията за предприемане на мерки а именно:

  1. Незабавно да уведомят компетентните органи;
  2. Да уведомят всички ползватели, с които имат сключени договори за поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори, с цел организиране на дезинфекция на асансьорните кабини, кабинната и етажните бутониери и ръкохватките на етажните врати;
  3. Да използват възможността на чл. 7, ал. 5 от Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори (НБЕТНА), а именно използването на подизпълнител.
  4. При невъзможност да бъде спазена тази разпоредба на НБЕТНА да не се допуска експлоатацията на асансьорите, ако не е осигурено поддържането, ремонтирането и преустройството на същите без да е сключен договор за това с лице, което е вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за технически изисквания към продуктите и същото е получило удостоверение за такава дейност от Председателя на ДАМТН.

Share this post