Важно съобщение: Задължителна е регистрацията на лицата, които разпространяват твърди горива и на обектите, в които се разпространяват твърди горива за битово отопление

В Държавен вестник 33, от дата 7.4.2020 г.  е обнародвано изменение и допълнение на тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) по Закона за държавните такси. Измененията са в изпълнение на изискванията разписани в Закона за чистотата на атмосферния въздух, относно регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърди горива за битово отопление.

Съгласно чл. 8б. от Закона за чистотата на атмосферния въздух Председателят на ДАМТН създава и поддържа публичен регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива.

Дейностите по разпространение на твърди горива се извършват само от лицата и в обектите, които са вписани в регистъра.

В регистъра на ДАМТН се вписват лица, които са:

– регистрирани по Търговския закон;

– не са обявени в несъстоятелност;

– не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;

– заплатили държавна такса в размер, определен в Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Съгласно новия чл. 25Б от Тарифа 11: „За регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива, се събира такса 50 лв.“.

За вписване в регистъра заинтересованите лица подават заявление по образец, утвърден от председателя на ДАМТН.

Линк към публикацията в държавен вестник:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=A691ED4F701949FCF3BE84414C4ADDA4?idMat=147323

Заявлението за регистрация може да намерите във Рубриката Формуляри, бланки, образци на документи, тук :

 

 

Share this post