ВиК операторите, а не гражданите са длъжни да изпълнят всички действия по заявяване за извършване на последваща проверка на използваните за търговски плащания водомери с изтекъл срок на валидност на проверката

Във връзка с публикации в медиите, относно смяна на водомери по искане на ВиК оператори, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) информира за следното:

 

На контрол по реда на Закона за измерванията (ЗИ) подлежат само водомерите, които ВиК операторите използват за търговски плащания. В Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е регламентирано, че това са водомерите, монтирани на водопроводните отклонения и общите водомери в сгради – етажна собственост.

 

Водомерите са средства за измерване, попадащи в обхвата на хармонизираното европейско законодателство и към настоящия момент не подлежат на одобряване на типа и първоначална проверка по реда на ЗИ. За да бъдат пуснати на пазара и/или в действие те следва да са преминали процедурите по оценяване на съответствието посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средства за измерване, приета на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите. Върху тях трябва да са нанесени маркировка за оценено съответствие „СЕ“ и допълнителна метрологична маркировка „М“, следвани от последните две цифри от годината на нанасяне на маркировката.

 

Средствата за измерване в употреба, вкл. водомерите, които са от одобрен тип по реда на ЗИ и са пуснати в действие до 30.10.2016 г., също могат да се използват от лицата, които ги притежават, ако изпълняват предвиденото си предназначение и при последващите проверки се установи съответствие на метрологичните им характеристики с изискванията към тях.

 

Водомерите в употреба, използвани за търговски плащания, подлежат на последващи проверки. Периодичността на проверките е определена със заповед на председателя на ДАМТН и е:

                   за водомери от одобрен тип с номинален разход Qn ≤ 15 m3/h и за водомери с оценено съответствие с постоянен разход Q3 ≤ 25 m3/h – 5 години;

                   за водомери от одобрен тип с номинален разход Qn > 15 m3/h и за водомери с оценено съответствие с постоянен разход Q3> 25 m3/h – 2 години.

 

ВиК операторите, в качеството им на лица, използващи средства за измерване (водомери) с цел осъществяване на търговски плащания на изразходваното количество вода за битови и питейни нужди, имат задължение съгласно ЗИ: да осигурят техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение; да не променят съответствието им с одобрения тип и с изискванията към тях; да ги заявяват и представят за последваща проверка; да не използват средства за измерване без знаците за одобрен тип или без маркировка за оценено съответствие, както и без знаци от последваща проверка в срок на валидност.

 

С оглед посочените изисквания, всички действия по заявяване за извършване на последваща проверка на водомери с изтекъл срок на валидност на проверката, използвани за търговски плащания, или подмяната им с нови такива, следва да се извършват от съответния ВиК оператор, а не от гражданите.

 

Информираме Ви, че последващите проверки на водомери се извършват от оправомощени от председателя на ДАМТН лица. Списък на тези лица е публикуван на интернет страницата на агенцията www.damtn.government.bg в рубрика „Регистри”.

Share this post