До лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН на основание чл. 34А, ал.1 от ЗТИП

ДО

ЛИЦАТА И СТРУКТУРНООБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ

НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 34А, АЛ.1 ОТ ЗТИП

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че сте задължени на основание чл.4в, ал.1 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (НУРИЛОТНСПОРВРС) да въвеждате в изградената информационна система на ДАМТН актуалната информация за регистрираните, снетите от регистрация и извършените технически прегледи на СПО в съответствие с водените от тях регистри.

На основание чл.4в, ал.1 от НУРИЛОТНСПОРВРС, в срок до 31.08.2019 г. органите за технически надзор, осъществяващи технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) по т.2 от Приложение №1 НУРИЛОТНСПОРВРС, да въведат актуалната информация за регистрираните, снетите от регистрация и извършените технически прегледи на СПО в съответствие с водените от тях регистри в изградената информационна система на ДАМТН.

За неизпълнение на разпоредба в нормативна уредба към ЗТИП и методическо указание на Председателя на ДАМТН след посочения срок следват принудителни административни мерки.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН

Петър Горновски

Share this post