До лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН на основание чл. 34А, ал.1 от ЗТИП

За информация – до лицата по чл. 34а, ал.1 от ЗТИП

 

ДО

ЛИЦАТА И СТРУКТУРНООБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ

НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 34А, АЛ.1 ОТ ЗТИП

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Ви уведомява, че информационно-комуникационната система на ДАМТН може да се достъпи на защитен адрес: https://reg.damtn.government.bg/login.zul, което е в унисон с GDPR и информационната сигурност. Ръководство за използване на системата е налично в меню „ПОМОЩ – РЪКОВОДСТВО“.

Напомням, че в срок до 01.04.2019 г. трябва да въведете в регистъра на съоръженията с повишена опасност данните за регистрираните пред Вас съоръжения с повишена опасност.

При възникнал проблем, уведомете началника на съответния регионалния отдел на ГД ИДТН.

 

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ

Председател на ДАМТН

 

Списък на лицата, които не са подали заявление за получаване на потребителско име и парола за достъп до ИС на ДАМТН и не са предприели действия по вписване на СПО

Списък на лицата получили потребителско име и парола за достъп до ИС на ДАМТН, но не са предприели действия по вписване на СПО

Share this post