Сигнали за конфликт на интереси за служители на ДАМТН

Съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Във връзка с измененията на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, през 2011 г. беше създадена Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която е независим, постоянно действащ държавен орган. Конфликтът на интереси за лицата, заемащи публични длъжности, се установява от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Ако имате информация за конкретно обстоятелство, представляващо ситуация на конфликт на интереси за служител/и на Държавната агенция за метрологичен ни технически надзор, може да подадете сигнал до Комисията на следния адрес:

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /www.cpaci.bg/ – гр. София район „Триадица“  бул. „Витоша“ № 18 ет. 5,
тел: 02/8119011; 02/8119033; факс: 02/8119030

Получените в ДАМТН сигнали за конфликт на интереси се препращат за разглеждане по компетентност от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.