Сигнали за корупционно поведение и нарушения извършени от служители на ДАМТН

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, корупция е “искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава”.

Ако имате информация за конкретни корупционни прояви и/или нарушения извършени от служител/и на ДАМТН, може да подадете сигнал по някой от следните начини:

  • e-mail: damtn@damtn.government.bg:
  • факс: +359 2 986 17 07;
  • чрез деловодството на агенцията;
  • по пощата

Внимание!
Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години”.

За по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, е желателно да представите доказателства за откритите нарушения.

Комисията за превенция и противодействие на корупцията /КППК/ към Министерския съвет на Република България, създадена с Решение № 61 на МС от 02.02.2006 г.

Сигнали за корупционни прояви на служител/и на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, може да изпратите чрез попълване на електронната форма на Комисията за превенция и противодействие на корупцията:
Внасяне на сигнал към КППК