Защита на подаващите сигнали по ЗЗЛПСПОИН

ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН)

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО КАНАЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

 

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали.

Каналът за вътрешно подаване на сигнала се управлява по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация.

По канала за вътрешно подаване на сигнали могат да бъдат подавани сигнали за нарушенията, посочени в чл. 3 на ЗЗЛПСПОИН от категориите лица, съгласно чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН.

Поверителността на самоличността на сигнализиращите лица и на всяко трето лице посочено в сигнала е защитена.

Разкриването на самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на ЕС в контекста на разследвания на национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. За необходимостта от разкриване на самоличността или информацията се писмено и мотивирано се уведомява сигнализиращото лице. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

Сигнали могат да бъдат подавани до определения със заповед на председателя на ДАМТН служител, отговарящ за разглеждането на сигнали по следните начини:

 • Писмено по пощата, на адреса на ДАМТН: гр. София, п. код 1797, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А;
 • Писмено чрез електронна поща на адрес: signal-po-zzlpspoin@damtn.government.bg
 • Писмено чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно, което се прилага към сигнала в оригинал (не е необходима нотариална заверка).
 • Писмено или устно чрез лична среща, по искане на сигнализиращото лице
 • Устно по телефон на телефонен номер 02/8929741

При подаване на писмен сигнал същият трябва да съдържа най-малко следните данни:

 • трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес ако има такъв;
 • имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 • дата на подаване на сигнала;
 • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.
 • Писмените сигнали могат да бъдат подавани чрез попълване на утвърдения от КЗЛД за целта формуляр за регистриране на сигнал или в свободна форма.При ползване на утвърдения от КЗЛД формуляр (достъпен на интернет страницата на КЗЛД) сигнализиращите лица попълват само Част I – V включително.Ако при подаване на писмен сигнал са допуснати нередовности на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7 – дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.Към сигнала могат да се добавят всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.Всяко сигнализиращо лице в 7 дневен срок ще получи потвърждение, че сигнала е получен.Не се разглеждат сигнали които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основание да се приемат за правдоподобни.Сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.Не се образува производство по анонимни сигнали и сигнали отнасящи се за нарушения преди повече от 2 години.Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено съответния служител на ДАМТН, отговарящ за разглеждането на съответния сигнал при спазване на принципа „необходимост да се знае“ в изпълнение на функционалните задължения и/или конкретно възложена задача.Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН).Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличие на условията по чл. 6 от закона.Централен орган за външно подаване на сигнали, съгласно ЗЗЛПСПОИН е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg

Вътрешни правила за вътрешно подаване на сигнали по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения ЗЗЛПСПОИН и запоследващи действия по тях