Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора, чрез търг с тайно наддаване на част от недвижим имот – публична държавна собственост, с обект: площи в сградите на ДАМТН на територията на Република България за разполагане на вендинг автомати

Извлечение от Заповед А-920/07.12.2016 г.

Документация

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 4

Образец № 5

Образец № 6

Проект на договор


» [31.1.2017 г.]

Заповед за класиране